iPARK.si
Splošni pogoji uporabe sistema iPark.si za mobilno plačevanja parkirnine

Opredelitev pojmov


Splošni pogoji

Splošni pogoji so, splošni pogoji uporabe storitve sistema iPARK, namenjeni uporabnikom mobilnega plačevanja parkirnine z uporabo iPark.si sistema in aplikacije iPark.si.


Navodila

Navodila so objavljena na spletni strani www.iPark.si in določajo korake oz. način uporabe storitev sistema iPARK, ter druge pogoje za uporabo teh storitev (npr. pogoji drugih ponudnikov mobilnega plačevanja (občina Koper, občina Ljubljana). Vsaka sprememba navodil bo objavljena na spletni strani www.iPark.si in je sestavni del teh splošnih pogojev


Storitev iPARK

Storitev iPARK je storitev sistema iPARK, ki s pomočjo uporabe programske opreme, ki jo je razvil ponudnik, omogoča komunikacijo uporabnika preko aplikacije m.iPark.si ali sistema SMS sporočil. Uporabniku omogoča pregled prarkirišč in njihovih režimov in plačevanje parkirnine. Vsak ponudnik parkiranja (občina), ima podatke o režimih in načinu plačevanja objavljene na svojih spletnih straneh, zato ponudnik sistema iPARK za točnost podatkov ne jamči.


Ponudnik sistema iPARK

Ponudnik sistema iPARK je iPLUS družba za informatiko d.o.o, Kidričeva cesta 92, 4220 Škofja Loka, ki ponuja storitev iPARK skladno s temi Splošnimi pogoji.

Podatki družbe: iPLUS d.o.o, Kidričeva cesta 92, 4220 Škofja Loka, ID DDV: SI57945098, matična št.: 1277162000, številka transakcijskega računa SI56 0312 8101 2585 220 (SKB banka d.d.), elektronski naslov ponudnika info@iplus.si.


Ponudnik parkiranja

Ponudnik parkiranja je posamezna občina ali podjetje v lasti občine, ki upravlja parkirišča v posamezni občini. Pogoji in pravila uporabe parkirišč in načinov plačevanja parkirnine za posamezna parkirišča so objavljeni na spletnih straneh posameznega ponudnika parkiranja.


Uporabnik

Uporabnik je uporabnik storitve iPARK in je za uporabo mobilnega plačevanja sistema tudi uporabnik omrežij mobilnih operaterjev Telekom Slovenije, Si.mobil, Tušmobil in Telemach. S prvim plačilom parkinine uporabnik soglaša s pravili uporabe storitve iPARK, objavljenimi na teh spletnih straneh.


Mobilni operaterji

Mobilni operaterij so ponudniki sistema Moneta, ki ga storitev iPARK nudi uporabnikom, kot plačilno sredstvo za plačilo parkirnine.


Aplikacija m.iPark.si

Aplikacija m.iPark.si, je aplikacija, ki si jo uporabnik naloži na mobilni telefon preko aplikacijskih trgovin ali jo uporabi preko spletnega naslova m.ipark.si. Z uporabo aplikacije ima uporabnik možnost plačevanja parkinine ponudnikom parkiršč, ki ponujajo mobilno plačevanje parkinine, na enoten način.


SMS številka

SMS številka je komercialna številka mobilnega operaterja, preko katere se pošiljajo komercialna SMS sporočila. Z uporabo te storitve, uporabnik soglaša s stroški mobilnega operaterja za uporabo Monete in komercialnih SMS sporočil.


Pogoji uporabe iPARK sistema


Ponudnik sistema iPARK samostojno določa vsebino in pogoje izvajanja storitve iPARK sistema in upošteva zahteve, ki jih imajo posamezni ponudniki parkirišč za storitve SMS plačevanja parkirnine.


Uporabnik je dolžan uporabljati storitev iPARK v skladu s splošnimi pogoji, navodili ponudnika sistema iPARK. Prav tako je uporabnik dolžan upoštevati veljavne predpise in pravila ponudnikov parkiranja, ki omogočajo mobilno plačevanja parkirnine na način in v vsebini, kot jo le ti predpišejo. V primeru kršitve teh splošnih pogojev je uporabnik – kršitelj ponudniku parkiranja, ponudniku sistema iPARK in tretjim osebam odgovoren za vso nastalo škodo, ponudnik parkiranja in ponudnik sistema iPARK pa ima uporabniku pravico onemogočiti nadaljnjo uporabo storitve iPARK in mobilnega plačevanja parkirnine.


Ponudnik sistema iPARK se v okviru storitve iPARK po svojih najboljših močeh trudi zagotavljati točne in aktualne podatke, vendar ne odgovarja za morebitno netočnost in neaktualnost objavljenih podatkov. Ponudnik sistema iPARK prav tako ne odgovarja za morebitno nedosegljivost storitve mobilnega plačevanja preko SMS sporočil, za motnje pri dostopu in uporabi storitve iPARK ter za katerokoli drugo napako v zvezi s storitvami sistema iPARK. Ponudnik sistema iPARK si bo prizadeval, da bo tako motnjo ali napako čim prej odpravil.


Ponudnik sistema iPARK sme ali začasno ali trajno prekiniti delovanje storitev iPARK:

  • če zaradi napake, okvare, naravne ali druge nesreče ter iz drugih podobnih vzrokov tehnično ne more zagotavljati oz. izvajati storitve iPARK
  • če je to potrebno zaradi vzdrževalnih del, ki so opisana v točki vzdrževalna dela
  • iz drugih utemeljenih razlogov v skladu s svojo poslovno presojo.

Vsak poslani SMS se uporabniku zaračuna po veljavnem ceniku ponudnika storitev mobilnega operaterja (Telekom Slovenije, Si.mobil, Tušmobil in Telemach). Uporabo parkirišča plača uporabnik skladno s cenikom parkiranja, ki ga določi in objavi ponudnik parkiranja.

Ostale določbe


Veljavnost in sprememba splošnih pogojev

Uporabnik se lahko kadar koli seznani s temi splošnimi pogoji na spletni strani www.iPark.si. Ti splošni pogoji zavezujejo vse, ki uporabljajo storitev iPARK. Šteje se, da uporabnik s tem, ko uporablja storitev iPARK potrjuje, da je seznanjen s celotno vsebino teh splošnih pogojev in da jih v celoti sprejema ter z njimi soglaša.

Če uporabnik z vsebino splošnih pogojev ne soglaša, naj storitve iPARK ne uporablja.

Te splošne pogoje lahko ponudnik storitve iPARK kadarkoli spremeni. Ponudnik storitve iPARK bo vsako spremembo splošnih pogojev objavil na spletni strani www.iPark.si.


Varstvo osebnih podatkov

Pri uporabi storitve iPARK uporabnik preko mobilnega telefona vpiše zahtevane podatke (registrska številka osebnega avtomobila, ...). Uporabnik z uporabo storitve iPARK izrecno soglaša, da so podatki, ki jih vpiše, dostopni ponudniku storitve iPARK in ponudniku parkirišč. Ti podatki se obdelujejo na način in pod pogoji, določenimi s temi splošnimi pogoji in veljavnimi predpisi.


Upravljavec osebnih podatkov, ki jih posreduje uporabnik, je ponudnik sistema iPARK. Ponudnik sistema iPARK se zavezuje, da bo osebne podatke brezpogojno varoval, jih hranil in z njimi ravnal v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatke bo obdeloval izključno za namen izvajanja storitve iPARK. Ponudnik sistema iPARK osebnih podatkov ne bo posredoval ali dal v uporabo tretjim osebam ali institucijam ter jih drugače obdeloval, razen v primerih, ki jih določa zakon.


Vzdrževalna dela

Ponudnik sistema iPARK bo občasno, najpogosteje v nočnem času oz. po lastni presoji, opravljal postopke za nemoteno delovanje storitve iPARK in s tem opravljal potrebna vzdrževalna dela. Ponudnik bo o vzdrževalnih delih predhodno obvestil uporabnike preko spletne strani www.ipark.si razen v primeru okoliščin, ko zaradi nujnosti izvedbe vzdrževalnih del, predhodno obvestilo ni mogoče.

Delovanje storitve iPARK je odvisna od splošnega delovanja elektronskega komunikacijskega omrežja mobilnih operaterjev. Ponudnik bo naredil vse, kar je v njegovi moči za neprekinjeno in nemoteno delovanje storitve iPARK, pri čemer ne odgovarja za nedelovanje ali motnje v delovanju elektronskega komunikacijskega omrežja ter nedelovanje storitev drugih ponudnikov, od katerih je odvisno delovanje storitve iPARK.


Izključitev odgovornosti ponudnika sistema iPARK

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi pri uporabi storitve iPARK ali v zvezi z njo nastala uporabniku, če je škoda posledica:

  • ravnanja uporabnika ali osebe, za katero uporabnik odgovarja
  • ravnanja tretjih oseb
  • višje sile, za višjo silo se štejejo tudi daljša prekinitev dobave ali motnje v dobavi električne energije, nepredvidena napaka na strojni ali programski opremi, izpad elektronskega komunikacijskega omrežja ali motnje v dostopu do njega, tehnične težave drugih dobaviteljev produktov in storitev, ki jih potrebuje ali uporablja ponudnik storitve iPARK. Navedeni dogodki se štejejo za višjo silo, tudi če zgodijo pri ponudniku.

Ponudnik sistema iPARK je omejeno odškodninsko odgovoren in jamči zgolj in samo za škodo oziroma škodne zahtevke, ki temeljijo na napaki, ki je bila s strani ponudnika sistema iPARK povzročena namerno ali iz hude malomarnosti. V nobenem primeru ne glede na razlog nastanka škodnega dogodka, v povezavi z izvajanjem storitve iPARK, ne odgovarja za posredno škodo ali izgubljeni dobiček ponudnikom parkirišč.


Odgovornost uporabnika

Uporabnik, ki pri uporabi storitve iPARK povzroči škodo ponudniku sistema iPARK, ponudniku parkirišč ali tretjim osebam, je škodo dolžan povrniti po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti. Posredovanje podatkov, ki so potrebni za uveljavljanje odškodnine, oškodovancu ali od njega pooblaščeni osebi, sodišču ali drugemu pristojnemu organu se ne šteje za kršitev obveznosti varovanja poslovnih skrivnosti ali osebnih podatkov.


Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem 1.11.2015.